Soke nei secoli

Di seguito vengono elencati i nomi dei Soke (Caposcuola) che si sono succeduti alla guida dell’Hontai Yoshin Ryu nel corso degli ultimi quattro secoli. Soke

Fondatore: Oriemon Shigetoshi TAKAGI
2° Soke Umanosuke Shigesada TAKAGI
3° Soke Gennoshin Hideshige TAKAGI
4° Soke Kihei Shigenobu OHKUNI
5° Soke Yakuro Nobutoshi OHKUNI
6° Soke Tarodaiyu Tadanobu OHKUNI
7° Soke Kihei Yoshisada OHKUNI
8° Soke Yozaemon Yoshisada NAKAYAMA
9° Soke Jinnai Sadahide NAKAYAMA
10° Soke Buemon Hidenobu OHKUNI
11° Soke Kizaemon Sadatoshi NAKAYAMA
12° Soke Kamaji Hidetoshi OHKUNI
13° Soke Ikugoro Hisayoshi YAGI
14° Soke Takeo Masatsugu ISHYA
15° Soke Matsutaro Masaharu ISHYA
16° Soke Happeita Masayoshi KAKUNO
17° Soke Saburo Masanori MINAKI
18° Soke Tsuyoshi Munetoshi INOUE
19° Soke Kyoichi Munenori INOUE